caenfrdeites
  • Inici
  • Govern obert
  • Oferta pública

Oferta Pública

CONVOCATÒRIA PÚBLICA URGENT PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER A L'AJUNTAMENT DE TEIÀ

L'objecte d'aquesta convocatòria urgent és dur a terme la selecció per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, mitjançant concurs-oposició lliure, per a cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes, per a atendre necessitats urgent i inajornables, i sempre d'acord amb les necessitats del servei, per desenvolupar les tasques pròpies dels llocs de treball inclosos en aquesta categoria o similiar (p.ex., auxiliar de biblioteca, auxiliar recepcionista,etc.) Grup de classificació: C subgrup de classificació C2. Jornada: Segons necessitats. Categoria: Auxiliar Administratiu/va

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/VA, GRUP C, SUBGRUP C1, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ, PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, I CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de selecció, mitjançant concurs- oposició en torn lliure, d’una plaça vacant inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació 2021, grup C1 de l'escala d'administració general, subescala administrativa, de la plantilla de personal funcionari, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. Termini de presentació d’instàncies 15 de juny

Procés selectiu per proveïr una plaça d’agent de la Policia Local, mitjançant concurs oposició

L’objecte és regular les següents convocatòries d’agents de la policia local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera: 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs-oposició reservat a mobilitat horitzontal, corresponents a l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2021. Si la plaça que s’ha previst per mobilitat horitzontal quedés deserta, es procedirà a la seva cobertura agregant la plaça al procés de concurs-oposició lliure, sempre i quan el nombre d’aspirants que l’hagin superat ho permeti. La present convocatòria es regirà per les bases que es detallen a continuació i en tot allò que no s'hi estableixi…

Convocatòries tancades

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites