caenfrdeites
  • Inici
  • Govern obert
  • Oferta pública

ofertaPublica

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, DEL LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS

Termini de presentació d'intàncies 24.12.2020 L’alcalde, en ReSOLUCIÓ núm. 2020/643, de 27 de novembre, ha aprovat la convocatòria i les bases de la convocatòria per a la provisió de manera urgent i inajornable, el lloc de treball d’administratiu/va, vacant per jubilació, per cobrir provisionalment en comissió de serveis el lloc de treball d’Administratiu/va per a l’Àrea d’Administració General, grup C1, règim funcionari, annexada en aquesta resolució

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A1, DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ, CORRESPONENT A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER L’ANY 2020

És la provisió pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça de tècnic/a d’administració general, enquadrades dins l'escala administració general, , grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇATipus…

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL (ESTIU 2020)

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’operaris de manteniment i conserges per la piscinamunicipal de Teià, durant el període d’obertura a la temporada d’estiu 2020 (de l’1 de juliol al 13 de setembre). OPERARIS DE MANTENIMENT I NETEJANúmero de places: 2Contracte: contracte laboral temporalJornada laboral: Jornada parcial de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment Sistema de selecció: Concurs – OposicióFuncions: Control de l’aigua de la piscina: Control del cloro, PH; Funcionament de les bombes ,instal·lació elèctrica; Neteja de…

Convocatòries tancades

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites